To Maria Elisabeth Verren, 15 november 1780Deeze Brief te bestellen
aan Maria Elizabet
verren in de vier winde
straat boven Jacobus
de stads Dienaar
Tot
Rotterdam

S.t Eustatius 15 November 1780
Zeer waarde Lief
ik laat u weeten, als dat wij fris en gezond hier
gearriveert zijn, wensende dat gij ook nog volkomen
gezond zijt, benevens u lieve kinderen, en ik hoope u
gezond te vinden als ik bij gezondhijt te huijs kom,
het welk inde maand April aanstaande zijn zal,
want dan is onze tijd om, en dan hoop ik u te
toonen mijn waarde lief, dat ik nog zoo trouw voor
u ben als tevoren, en dat gij nooijt uijt mijn gedagten
geweest zijt, dat ik u geen geld heb gestuurt voor
Hellevoet, dat is mijn schuld niet geweest, door ons schielijk
vertrek, en ook om dat de schout bij nagt had moeten
teekenen, bij aldien ik of iemand had geld willen
stuuren naar Rotterdam, en door ons vertrek
is zulks gehindert geworden, zoo hoop ik, dat

gij het niet qwaalijk neemt, dan zal ik u
zoo veel te meer geeven, en ik hoop dat gij
niet naaden Haag zult gaan, zoo als gij geschreeven
had, want ik weet niet dat gij daar beeter dan
in Rotterdam doen zoud, wij hebben zwaar
weer hier gehad, wij zijn hier al eens geweest, dog
door de felle orkaan zijn wij genoodzaakt geweest
hier van te vlugten, en onze ankers te kappen
om ons leeven te salveeren, anders hadden wij
teegen de klippen geslagen, en wij zouden alle
vergaan zijn, zoo dat wij hebben moeten
naa zee gaan, en toen zijn wij naar een
Frans eijland genaamt Martinique gegaan,
om water te halen, want ons water was op,
dog nu zij wij weer hier; hier zijn zwaare
ongelukken geschied, veele scheepen vergaan
en veele huijzen weggespoelt, dog wij zyn

door gods goedhijd nog alle behouden, en ik
hoop dat god ons nog verder bewaren zal, op
dat ik het geluk mag hebben mijn waarde lief
in 6 maanden bij u te zijn, zoo gij wilt bij mijn
oom de atestatie gaan halen, dat kunt gij doen;
zijn naam is Jan Nijs tus op de vest bij de
windmolen tuschen de schiedamse en over
schiesche poort tot Schiedam; hiermeede
breek ik af wel met de pen maar niet met
mijn hart, wensende u mijn waarde lief
en ulieve kinderen gezondhijt, ende groetenis
aan u kinderen, ik blijve met agting u
toegeneege en liefhebbende lief tot der dood
Arnoldus Smulders

About this document

Letter

Title To Maria Elisabeth Verren, 15 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-337

Sender

Name Arnoldus Smulders
Gender male
Class unknown
Age unknown
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee beloved (m)

Addressee

Name Maria Elisabeth Verren
Place Rotterdam
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship